Voorwaarden

Definities
• In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ”De Sponsorfietstocht”: de door Stichting Sponsorfietsocht.nl te organiseren sponsorfietstocht, met als doel het inzamelen van gelden t.b.v. de stichting. Hieruit worden projecten gefinancierd in lijn met onze doelstelling nl.:
Het financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en personen die zich actief inzetten voor maatschappelijke initiatieven gericht op kwetsbare groepen zoals kwetsbare jongeren, volwassenen, ouderen, gehandicapten, zorgbehoevende of zieken.
• Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de Sponsorfietstocht.
• Organisatie: de rechtspersoon (in deze Stichting Sponsorfietstocht.nl), die de Sponsorfietstocht heeft uitgeschreven en georganiseerd.

Deelname en aansprakelijkheid
• Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging hiervan.
• Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet deelnemen.
• Kinderen vanaf 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.
• Deelnemers dienen een valhelm te dragen.
• Sponsorfietstocht is een recreatieve fietstocht zonder wedstrijdelement.
• Deelnemen aan de Sponsorfietstocht geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
• De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
• Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Stichting Sponsorfietstocht.nl worden bepaald.
• De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
• Deelnemer schrijft zich in voor deelname aan de hele tocht. De tocht eindigt als de finishplaats is bereikt. Indien fietser op eigen initiatief stopt danwel afwijkt van de route is dit eveneens op eigen risico.
• Aanwijzingen van de organisatie, en verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.
• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de tocht op het gehele parcours van kracht, tenzij door de verkeersregelaars uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
• Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
• Stichting Sponsorfietstocht.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies en/of beschadiging van bezittingen.
• Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
• Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de tocht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
• Met het inschrijven voor de Sponsorfietstocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Sponsorfietstocht.nl.

Afgelasting
• De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
• Stichting Sponsorfietstocht.nl behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatste wijzigen of de Sponsorfietstocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Sponsorfietstocht.nl kan worden verwacht.

Stichting www.sponsorfietstocht.nl