Privacy statement

Deze website van Stichting Sponsorfietstocht is gemaakt met WordPress. WordPress is een product van WordPress.com.

Privacy & bescherming persoonsgegevens
Stichting Sponsorfietstocht beschermt de privacy van haar gebruikers/deelnemers en werkt conform de geldende Europese Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt. Met betrekking tot elektronische berichten (o.a. e-mail) voldoet de Stichting Sponsorfietstocht.nl aan de huidige wet.
Mijndomein host de website en voorziet de mailboxen voor Stichting Sponsorfietstocht.nl en vervult in de zin van de Wetbescherming persoonsgegevens de rol van Verwerker onder verantwoordelijkheid van Stichting Sponsorfietstocht.nl. WordPress.com en Mijndomein beschikken over een eigen Privacy Statement.

Privacy Statement
Gegevens, waaronder de naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van deelnemers aan de jaarlijkse sponsorfietstocht, worden door Stichting Sponsorfietstocht.nl vastgelegd in het hoofdbestand. Het doel van deze gegevensverwerking is om de deelnemers op de hoogte te houden van de sponsortocht en activiteiten omtrent de projecten die de Stichting Sponsorfietstocht.nl financiert. Dit bestand wordt mede gebruikt om de inschrijver te registeren als deelnemer aan de Sponsorfietstocht.
Door registratie voor de fietstocht geeft de deelnemer toestemming aan de Stichting Sponsorfietstocht.nl, om de informatie-, opwarm- inschrijfbrief, en/of herinneringsbrieven van Stichting Sponsorfietstocht.nl per e-mail te ontvangen. Hiermee wordt de deelnemer op de hoogte gehouden van alle vorderingen omtrent de fietstocht en de projecten die de Stichting Sponsorfietstocht.nl financiert. Per e-mail is het mogelijk dat de ontvanger van de e-mail een verzoek tot beëindiging kan richten, zodat de deelnemer zijn of haar toestemming kan intrekken. Indien de deelnemer in het geheel geen prijs stelt op informatie over activiteiten van de Stichting Sponsorfietstocht.nl dan kan de deelnemer zijn/haar gegevens laten verwijderen. Deelnemers kunnen een verzoek tot verwijdering kenbaar maken per e-mail: inschrijvingen@sponsorfietstocht.nl, onder vermelding van ‘Verwijderingsverzoek’.
Indien de deelnemer 5 jaren niet heeft mee gefietst met de fietstocht zullen zijn/haar gegevens automatisch worden verwijderd uit het hoofdbestand.

Offline privacy statement
De digitale inschrijvingen worden uiteindelijk omgezet in een definitieve papieren deelnemerslijst. Deze lijst is bedoeld om op de dag van de fietstocht de werkelijk aantal aanwezige deelnemers te controleren en te registreren en het uiteindelijke sponsorbedrag te inventariseren.
De uiteindelijke definitieve (papieren) deelnemerslijsten worden binnen 2 weken na het rijden van de fietstocht vernietigd.
De Stichting Sponsorfietstocht.nl stelt de door de deelnemer doorgegeven informatie niet ter beschikking aan een eventuele (oud)sponsor om een product en/of dienst toe te sturen.

Online privacy statement
Voor de uitvoering van deze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van (oud)deelnemers en bezoekers van de website van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Sponsorfietstocht.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer de (potentiele) deelnemer wil deelnemen aan de Sponsorfietstocht, legt de Stichting Sponsorfietstocht.nl de gegevens vast over de deelnemer. De volgende gegevens worden vastgelegd:
Voor- achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer (achterblijvers) en e-mailadres.
Indien u geen prijs stelt op informatie over de tocht, subsidieprojecten of over de deelname aan de fietstocht kunt u uw gegevens daartegen laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. In beide gevallen kunt u dat schriftelijk kenbaar maken per e-mail: inschrijvingen@sponsorfietstocht.nl.

Stichting Sponsorfietstocht.nl en andere websites
Op de website van Stichting Sponsorfietstocht.nl treft de deelnemer een aantal links/doorverwijzingen aan naar andere websites (o.a. sponsoren). De Stichting Sponsorfietstocht.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met de gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de bezochte website.

Gegevens delen met derde partijen
Alleen de Stichting Sponsorfietstocht.nl heeft inzicht in privéinformatie van de deelnemer. Stichting Sponsorfietstocht.nl verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Klikgedrag
Op de website van de Stichting Sponsorfietstocht.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. De Stichting Sponsorfietstocht.nl wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden kan de Stichting Sponsorfietstocht.nl vastleggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Sponsorfietstocht.nl diensten danwel de Stichting Sponsorfietstocht.nl webpagina wordt bezocht. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de websites. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Wijzigingen
De Stichting Sponsorfietstocht.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Deelnemers wordt aanbevolen regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van de Stichting Sponsorfietstocht.nl te controleren

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacy beleid en inschrijvingen kunnen per e-mail gericht worden aan: inschrijvingen@sponsorfietstocht.nl.

Laatste wijziging: 25 maart 2023