Ontwatering Kernkampweg

Op zaterdag 22 april j.l. werd door projectuitvoerder de heer S. Kuik  een technische uitleg gegeven over het uit te voeren ontwateringsproject, voor het terrein van het Kinderhuis Samuel aan de Kernkampweg. In aanwezigheid van bestuursleden en begeleiders werden de verschillende fasen uitgelegd waarin de werkzaamheden zullen geschieden. Eerste aanzet is het ledigen van de septictank en het verhogen van de rand  ervan compleet met ontluchtingspijp. Ook een vetput zal voor de keukenafvoer worden geplaatst.  Daarna zullen op twee plaatsen op het erf bufferputten worden aangelegd om het regenwater en huishoudafvoerwater te verzamelen. De bovenkant van de put krijgt een rooster om het oppervlaktewater van het erf door te laten sijpelen. Tijdens dit werk zal er een fysieke barrière worden opgeworpen voor de veiligheid van de kinderen. Vervolgens wordt er een electrische pompinstallatie aangesloten op de bufferputten om het water te pompen naar de straat afvoerriolering. Bij de beide toegangspoorten tot het terrein worden drempels opgeworpen van 45 cm hoog en 3,5 meter breed, om het binnenstromend water vanuit het trottoir buiten te houden. De poortrail en -motor worden evenveel verhoogd. Twee afvoer buizen in de uithoeken van het terrein zullen voorzien worden van terugslagkleppen om het water vanuit de straatriolering tegen te houden. De straattegels op het terrein worden na het werk weer teruggelegd en het kapotgeslagen betonwerk ook hersteld.

Tijdsplan

Het plan is om op 2 mei 2017 te starten met de uitvoering van het project afhankelijk van de financiële afwikkeling. Daaraan voorafgaand zal de tekening in de laatste week van april worden gepresenteerd aan voorzitter Oosterwolde. In die periode zal op het terrein de markering worden aangebracht en andere werkvoorbereidingen. De mogelijkheid wordt bekeken om de kinderen de eerste werkweek na schooltijd onder te brengen aan de Flustraat. In twee werkbare dagen zal de eerste sectie bij de keuken afgerond zijn. Na nog twee werkdagen daarna zal de tweede bufferput afgerond zijn. De uitvoering van het gehele project is uitgezet voor een periode van maximaal drie weken. De weersomstandigheden zijn van invloed op de uitvoering van het werk, waardoor dit moet zijn afgerond vóór de grote regenval. Tijdens het werk wordt middels een fotoreportage de vordering vastgelegd voor de donor.

Overige aandachtspunten

De pompen die het water uit het terrein pompen worden elektrisch aangedreven. Een back-up generator is aan te bevelen om bij stroomuitval de afwatering te kunnen continueren. Ook het gebruik van zonnen energie is een optie, maar dit is een vrij  grote investering. De kans  bestaat dat na uitvoering van het project bij grote regenval de keukenvloer enigszins vochtig kan aanvoelen vanwege de permanente schade die reeds geleden is aan het stortwerk. In een volgend project kan dit euvel verholpen worden. Het gedeelte tussen het straat-trottoir en de op te werpen drempel dreigt bij zware regen onder water te blijven lopen; aangezien dat gedeelte onder beheer van de overheid valt kan de aannemer dat niet aanroeren. Tijdens de werkzaamheden zal ook aandacht worden besteed aan andere verstoppingen in de waterhuishouding van het huis en terrein. Na de oplevering zullen bij zware regenval nog enkele afstellingen worden gedaan aan het systeem om optimaal te kunnen functioneren. Wekelijks zal er een Lysol-oplossing toegevoegd worden aan de bufferputten vanuit het rooster bovenaan de putten. In een later stadium kan er een plan worden gemaakt om het terrein te verhogen om op ideale hoogte te liggen ten opzichte van de terreinen rondom. Het ontwateringsproject zal erin resulteren dat het jarenlang onderlopen van het terrein en benedenwoning aan de Kernkampweg, tot wel 35 cm bij grote regenval, tot het verleden zal behoren.